Muzzle Break, Dual-chamber .30CAL, 5/8-24

e-mail icon Twitter icon Facebook icon Google icon StumbleUpon icon Del.icio.us icon Digg icon LinkedIn icon Pinterest icon Reddit icon Yahoo! icon